Art. 1: Regelgeving.

Om de clubavonden correct te doen verlopen kan het bestuur of een deel van het bestuur, bestaande uit minimaal twee bestuursleden van de Computerclub Zutphen direct beslissingen nemen over zaken die niet in de statuten of het huishoudelijk reglement zijn geregeld. Wanneer een lid in strijd handelt met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of andere in de vereniging van kracht zijnde regels of besluiten, dan wel op andere wijze de belangen van de vereniging of haar leden benadeelt, dan wel nalaat om aan zijn financiële verplichtingen jegens de Vereniging te voldoen, kan hij/zij worden geroyeerd.Het bestuur dient het betreffende lid schriftelijk in kennis te stellen van zijn royement.

Art. 2: Verboden activiteiten.

Het bestuur en de individuele leden van de Computerclub Zutphen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, door welke instantie dan ook en kunnen derhalve hierop ook niet in rechte worden aangesproken, voortvloeiende uit onrechtmatige handelingen, gedaan door een individueel lid of meerdere leden gezamenlijk t.a.v. het verspreiden van software, in welke vorm dan ook, waarop licentierechten en/of copyright van toepassing zijn, met uitzondering van die rechten welke overdraagbaar zijn, zoals zijnde opgenomen in de licentieovereenkomst van de producent en/of leverancier van de desbetreffende software of met uitdrukkelijke toestemming van de producent. Constatering van deze onrechtmatige handelingen zal terstond aanleiding zijn tot passende maatregelen. Onder verboden handelingen vallen ook discriminerende en/of aanstootgevende activiteiten in de vorm van tekst, afbeelding of film.

Iedere computer die binnen het verenigingsgebouw wordt aangesloten op ons lokale netwerk, dient te zijn voorzien van een geactiveerde en up-to-date virusscanner en zonder virussen te zijn! Bij het constateren van virussen is het bestuur van CCZ als zodanig niet aansprakelijk, maar kan de verantwoordelijke verspreider(s) met een gepaste maatregel tegemoet treden. Het bestuur is bevoegd om een controle hierop uit te oefenen.

Art. 3: Bescherming van eigendommen.

Beschadiging van eigendommen van zowel de CCZ en de door haar gehuurde goederen of zaken, waarvan de CCZ voor behoud of beheer verantwoordelijk is gesteld, als die van de medegebruikers, komen voor rekening van de veroorzaker(s).

Art. 4: Consumptieve bepalingen.

Eten, drinken en roken kan alleen plaatsvinden op de locatie aangegeven door de verhuurder van de clubruimte.

Art. 5: Omgaan met het meubilair.

U draagt mede zorg voor het opstellen van de tafel(s) en stoelen en dient deze aan het eind van de clubavond schoon terug te zetten.

Art. 6: Veiligheidseisen.

I.v.m. veiligheid moet vermeden worden om kabels e.d onnodig over looproutes aan te leggen. Doet U dit toch dan is dit voor eigen risico.

Art. 7: Lidmaatschap.

U gaat het lidmaatschap voor minimaal 1 jaar aan en dient de contributie altijd voor de aanvang van de desbetreffende periode vooruit te betalen. Ook wanneer u de bijeenkomsten niet bezoekt, dient u tijdig uw contributie te betalen c.q. over te maken. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting worden passende maatregelen genomen.

Art. 8: Beëindiging lidmaatschap.

Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministrateur, eventueel per e-mail. Opzegtermijn is 3 maanden. Restitutie van contributie vindt niet plaats.

 

Contact

www.computerclubzutphen.nl

info@computerclubzutphen.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

webmaster@computerclubzutphen.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Correspondentie:
Computerclub Zutphen
Sint Anthoniehof 62
7232 EB Warnsveld